Konkurs z okazji Dnia Kobiet

08 MARZEC

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym z okazji Dnia Kobiet.

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia w tym dniu oraz
zaprosić wszystkie Panie na wspólną aktywność:
„Dzień Kobiet”, który odbędzie się 9-go marca (czwartek) w Hotel Miłosz Fitness & SPA​ oraz Pływalnia Neczk Kartuzy​.

Poza specjalnym harmonogramem zajęć aqua fitness przygotowanym przez naszą kadrę instruktorów mamy dla Was konkurs:
Każda Pani posiadając aktywny karnet Akademii Pływania Marlin, która udostępni na tablicy głównej swojego profilu Facebook informację o konkursie oraz przyprowadzi na zajęcia aqua fitness w dniu 9 marca swoją koleżankę (os. towarzysząca – wstęp darmowy) może wziąć udział w losowaniu nagrody głównej.


DO WYGRANIA : 
DWA KARNETY NA 10 WEJŚĆ ZAJĘĆ AQUA FITNESS.

 

Regulamin konkursu „Dzień Kobiet w Akademii Pływania Marlin”
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest Akademia Pływania Marlin z siedzibą w Gdańsku, przy ul.Fundamentowej 2C/29.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Dzień Kobiet w Akademii Pływania Marlin (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs trwa od 08.03.2017 do 9.03.2017.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook.
 5. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
 6. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu na stronie internetowej Akademii Pływania Marlin
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com, na tablicy publicznej uczestników Konkursu.
 8. Fundatorem nagród w Konkursie jest Akademia Pływania Marlin.

§ 2

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Facebooku zgodny z regulaminem portalu Facebook (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Akademii Pływania Marlin oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.
 3. Każdy uczestnik może tylko jeden raz wziąć udział w konkursie.
 4. W przypadku wygrania nagrody Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie imienia i nazwiska, jakim Uczestnik posługuje się na swoim profilu na liście zwycięzców Konkursu na profilu Akademii Pływania Marlin w serwisie Facebook.
 5. Prace powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). Na zdjęciach nie mogą być widoczne znaki towarowe, logo ani oznaczenia produktów lub usług inne niż Akademia Pływania Marlin.

§ 3 
Zasady i przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy 9 marca 2017 roku w Dniu Kobiet odwiedzić Hotel Miosz w Kartuzach (mieszczący się przy ul. 3 maja w Kartuzach), lub pływalnię Neczk (mieszczącą się na oś. Wybickiego 36 w Kartuzach), uczestniczyć w zajęciach grupowych aqua fitness i opublikować „KONKURS” je na swoim profilu na Facebooku na publicznej.
 2. Autorzy zgłoszeń (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają nagrody zgodnie §5.
 3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda przechodzi na rzecz Sponsora.
 4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w postaci pieniężnej.
 5. Nazwisko będzie losowane w dniu 14 marzec przez instruktorkę zajęć aqua fitness.

§ 4
Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
  a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;
  c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
  d. którzy opublikują zdjęcia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
 2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników na tablicy publicznej.

§ 5 
Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są za:
  I miejsce – karnet 10 wejść zajęcia grupowe/aqua fitness
  II miejsce – karnet 10 wejść zajęcia grupowe/aqua fitness
 2. Nagrody zostaną rozlosowane w dniu 14.03.2017 roku w na pływalni NECZ w Kartuzach.

§ 6 
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Akademia Pływania Marlin ul. Fundamentowa 2C/29, 80-298 Gdańsk.
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. Decyduje data stempla pocztowego – data nadania.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Akademia Pływania Marlin, ul. Fundamentowa 2C/29 Gdańsk. Organizator jest przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy zawartej z administratorem danych osobowych. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 8 
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.akademiamarlin.pl, w zakładce Aktualności oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Posted in news.