Regulamin

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych przez osoby uczestniczące w kursach nauki i doskonalenia pływania, w zajęciach aqua fitness, korzystające z pływania rekreacyjnego.
2. Regulamin ten obowiązuje łącznie z ogólnymi przepisami korzystania z pływalni NECZK Kartuzy, hotelu Miłosz Kartuzy, Pozytywnej Szkoły Podstawowej.
3. Do korzystania z zajęć Akademii Pływania Marlin uprawnione są tylko osoby, które zapoznały się z regulaminem, podpisały oświadczenie oraz posiadają ważny karnet.
4. Imienny karnet na wszelkie usługi oferowane przez APM ważny jest tylko w określonym terminie, a jego wartość nie może być przeniesiona na inne osoby. Wyjątkiem jest możliwość odrobienia zajęć.
5. Istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w semestrze (nauka pływania), pod warunkiem zgłoszenia nieobecności (sms, e-mail) na zajęciach, najpóźniej dzień przed terminem zajęć. Możliwe jest odrobienie zajęć poprzez skorzystanie z usług APM tj. nauka pływania, Aqua fitness, pływanie rekreacyjne.
6. Data odrobienia nieobecności musi zostać ustalona z kierownikiem APM.
7. Zajęcia niewykorzystane i nieobrobione nie przechodzą na kolejny semestr.
8. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.
9. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby (wymagającej leczenie szpitalnego i poszpitalnej rekonwalescencji) udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiającej posiadaczowi karnetu na korzystanie z zajęć do końca semestru, istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach. Opłata za zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na następny okres semestralny. Wartość opłaty do przeniesienia na kolejny okres wyliczana jest od momentu otrzymania mailowego zgłoszenia o wypadku lub chorobie na adres akademiamarlin@gmail.com.
10. Istnieje możliwość rozbicia płatności na dwie raty, przy czym pierwsza rata musi zostać uiszczona najpóźniej do 4 zajęć, druga najpóźniej do 10 zajęć od rozpoczęcia semestru.
11. Ważne karnety na zajęcia Aqua fitness należy okazywać każdorazowo przed wejściem na zajęcia. Panie zobowiązane są do uczęszczania w zadeklarowanych wcześniej terminach zajęć. Ważność karnetu zostaje przedłużona o kolejne 2 tygodnie od planowanego (zadeklarowanego) terminu jego wykorzystania.
12. Karnet jest ważny na określoną ilość zajęć, wg harmonogramu zajęć ustalonego przez APM.
13. Brak karnetu jest podstawą do niewpuszczenia osoby na zajęcia oferowane przez APM.
14 .Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszona o ilość zajęć, które już się odbyły. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały swój udział w zajęciach przed lub w momencie rozpoczęcia semestru i nie pojawiły się na nich.
15. W celu rezerwacji miejsc należy wpłacić zadatek w wysokości 50 złotych.
16. Korzystający z usług APM zobowiązują się do wykonywania poleceń ratowników oraz trenerów prowadzących zajęcia.
17. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni APM ani jej pracownicy nie odpowiadają.
18. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie/filmowanie swoich podopiecznych oraz na wykorzystywanie tych materiałów przez Akademię Pływania Marlin w celach promocyjnych firmy.
19. Korzystający z usług APM zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu APM oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
20. Wpłata zadatku oraz korzystanie z usług APM jest równocześnie akceptacją postanowień regulaminu.