Regulamin Akademii Pływania Marlin

aktualizacja: 06.08.2020

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych przez osoby uczestniczące w kursach nauki i doskonalenia pływania, w zajęciach aqua fitness, korzystające z pływania rekreacyjnego.
 2. Regulamin ten obowiązuje łącznie z ogólnymi przepisami korzystania z pływalni NECZK Kartuzy, hotelu Miłosz Kartuzy, Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku.
 3. Do korzystania z zajęć Akademii Pływania Marlin uprawnione są tylko osoby, które zapoznały się z regulaminem, podpisały oświadczenie oraz posiadają ważny karnet.
 4. Imienny karnet na wszelkie usługi oferowane przez APM ważny jest tylko w określonym terminie, a jego wartość nie może być przeniesiona na inne osoby. Wyjątkiem jest możliwość odrobienia zajęć.
 5. Istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w semestrze (nauka pływania), pod warunkiem zgłoszenia nieobecności na zajęciach (sms, aplikacja), najpóźniej dzień przed terminem zajęć. Możliwe jest odrobienie zajęć poprzez skorzystanie z usług APM tj. nauka pływania, Aqua fitness, pływanie rekreacyjne.
 6. Data odrobienia nieobecności musi zostać ustalona z managerem APM.
 7. Zajęcia niewykorzystane i nieobrobione nie przechodzą na kolejny semestr.
 8. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat.
 9. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby (wymagającej leczenie szpitalnego i poszpitalnej rekonwalescencji) udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiającej posiadaczowi karnetu na korzystanie z zajęć do końca semestru, istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach. Opłata za zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na następny okres semestralny. Wartość opłaty do przeniesienia na kolejny okres wyliczana jest od momentu otrzymania mailowego zgłoszenia o wypadku lub chorobie na adres info@akademiamarlin.pl.
 10. Opłata za zajęcia zgodnie z cennikiem regulowana jest jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszych zajęć lub na pierwszych zajęciach każdego semestru. Możliwość rozbicia na II raty mają TYLKO rodzeństwa, przy czym pierwsza rata uiszczana jest na 1 zajęciach, druga na 5. Jeśli należność nie zostanie uregulowana uczestnik może zostać skreślony z listy .
 11. Karnety na zajęcia Aqua fitness ważne są tylko w miesiącu, w którym zostały zakupione. Istnieje możliwość odrobienia 1 zajęć pod warunkiem zgłoszenia nieobecności 24 godziny przed planowanymi zajęciami. Przy czym odrobienie musi nastąpić w okresie ważności karnetu. Panie zobowiązane są do uczęszczania w zadeklarowanych wcześniej terminach zajęć.
 12. Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszona o ilość zajęć, które już się odbyły. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały swój udział w zajęciach przed lub w momencie rozpoczęcia semestru i nie pojawiły się na nich.
 13. W celu rezerwacji miejsc należy wpłacić zadatek w wysokości 50 złotych.
 14. Korzystający z usług APM zobowiązują się do wykonywania poleceń ratowników oraz trenerów prowadzących zajęcia.
 15. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni APM ani jej pracownicy nie odpowiadają.
 16. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie/filmowanie swoich podopiecznych oraz na wykorzystywanie tych materiałów przez Akademię Pływania Marlin w celach promocyjnych firmy.
 17. Korzystający z usług APM zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu APM oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 18. Wpłata zadatku oraz korzystanie z usług APM jest równocześnie akceptacją postanowień regulaminu.
 19. W sytuacji, kiedy realizacja programu zostanie przerwana przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności , uiszczona z góry opłata za niezrealizowane zajęcia zostanie przeniesiona na kolejny semestr.